I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Kraków

SPRAWOZDANIE

  „NOWA LOGOPEDIA. Zagadnienia mowy i myślenia” to tytuł I Ogólnopolskiej Konferencji inaugurującej działalność MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, która odbyła się w Uniwersytecie Pedagogicznym 16 listopada 2009 roku. Przed rozpoczęciem obrad głos zabrał Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. dr hab. Piotr Borek, który jako gospodarz przywitał wszystkich gości oraz wyraził słowa wdzięczności i podziwu dla pracowników Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej, która stała się kolebką Małopolskiego Oddziału PTL.

Fotorelacja
   Obrady otworzył Przewodniczący Małopolskiego Oddziału, dr Mirosław Michalik, który zaznaczył, że tytuł konferencji bezpośrednio nawiązuje do nowego stylu uprawiania logopedii – nauki zdającej sobie sprawę z biologicznych determinant rozwoju języka, ale będącej jednocześnie kierunkiem humanistyczno-egzystencjalnym, wadzącym się z przeznaczeniem.

   Referat wprowadzający w zagadnienia mowy i myślenia wygłosiła prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, która omawiając Diagnozę funkcji lewej półkuli mózgu i jej wpływ na programowanie terapii u dzieci w wieku przedszkolnym, podkreślała neurologiczne uwarunkowania zakłóceń nabywania kompetencji językowej.

   Kolejny referat wygłosiła dr Anna Skoczek, której odczyt pt. Analiza procesów myślenia przyczynowo-skutkowego u dzieci z zaburzeniami mowy, dotyczący korelacji między sposobem mówienia a umiejętnością precyzowania myśli, oparty został o badania przeprowadzone wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

   O stymulacji funkcji lewopółkulowych u dzieci z zespołem Aspergera opowiadała dr Marta Korendo, która w odczycie pt. Lewopólkulowe zaburzenia u dzieci z zespołem Aspergera, ujęła zarówno teoretyczne założenia, jak i praktyczne wytyczne, niezbędne do pracy z dziećmi z tym zaburzeniem.

   O sposobach pracy z dzieckiem implantowanym mówiła dr Zdzisława Orłowska-Popek, która na podstawie swej wieloletniej pracy z dziećmi niesłyszącymi, dzieliła się praktycznymi wskazówkami w referacie pt. Terapia niesłyszących dzieci z implantem ślimakowym.

   Czynności pokarmowe jako przedmiot diagnozy i terapii logopedycznej to temat referatu dr Danuty Pluty-Wojciechowskiej, która w swym wystąpieniu wskazała zależności między filo- i ontogenetycznym rozwojem narządu mowy oraz wykorzystaniem naturalnych możliwości narządu żucia do tworzenia systemu fonetyczno-fonologicznego języka.

   Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Małopolskiego Oddziału PTL dr Mirosław Michalik, który wygłosił referat Między językiem, myśleniem a rzeczywistością - budowanie kompetencji gramatyczno-leksykalnej dziecka podejrzewanego o upośledzenie intelektualne. Dr Michalik w oparciu o doświadczenia w terapii z dziećmi z upośledzeniem intelektualnym, dokonał modyfikacji trójkąta semantycznego Ogdena i Richarda, wykazując wzajemne, bezpośrednie oddziaływania: języka, myślenia i rzeczywistości.

   Odczyt mgr Kariny Bik pt. Stymulacja funkcji lewej półkuli mózgu i jej znaczenie w terapii dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną prezentował rozwój mowy dzieci, które w oparciu o symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania, z sukcesem nabywają kompetencję językową, mimo wcześniej stawianych diagnoz wykluczających możliwości werbalnej komunikacji.

   Konferencję zakończył odczyt mgr Edyty Saran-Pasoń, która wykorzystując wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi dwujęzycznymi, przeprowadziła badania dotyczące Kształtowania się systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci jedno- i dwujęzycznych w wieku od 3. do 5. roku życia. W referacie swym mgr Saran-Pasoń wykazywała różnice w sposobie nabywania systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci, dla których jeden z języków jest dominujący oraz u dzieci korzystających z obu systemów językowych w takim samym stopniu.

   Obrady podsumowała prof. Jagoda Cieszyńska, która wyraziła opinię, iż Krakowska Szkoła Logopedyczna tożsama jest z założeniami NOWEJ LOGOPEDII, na co wskazują sukcesy logopedyczne małopolskich specjalistów .

   Na koniec, Przewodniczący dr Mirosław Michalik, podziękował Zarządowi Małopolskiego Oddziału PTL za pomoc w organizacji Konferencji oraz zapowiedział publikację tomu pokonferencyjnego. Zaprosił także wszystkich zgromadzonych na szkolenie dotyczące neurodegeneracji, które na zaproszenie Oddziału, poprowadzi dr Jolanta Panasiuk 19 i 20 grudnia w Krakowie. Zamknięcie obrad nastąpiło przed godziną 18.

Zastępca Przewodniczącego
Małopolskiego Oddziału PTL
mgr Anna Siudak