Rada Recenzencka • Reviewers’ Board

RADA RECENZENCKA • REVIEWERS' BOARD

Barbara Boniecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Helena Borowiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Ewa Czaplewska (Uniwersytet Gdański)
Grażyna Jastrzębowska (Uniwersytet Opolski)
Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Małgorzata Młynarska (Uniwersytet Wrocławski)
Jan Ożdżyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)
Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Józef Porayski-Pomsta (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Rocławska-Daniluk (Uniwersytet Gdański)

20142015

logop okl 42

Okładka46