Historia Zakładu

Zakład Logopedi i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest najstarszym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym o tym profilu w Polsce. Powstał w 1969 r. z inicjatywy prof. Leona Kaczmarka. Funkcjonował wówczas jako Zakład Logopedii. Przez długi czas, był jedyną placówką naukową tego typu w kraju, kształcił logopedów na dwuletnich studiach podyplomowych w zakresie "logopedii korekcyjnej" i na rocznych studiach "logopedii szkolnej". Do niedawna zatem większość logopedów pracujących w Polsce była absolwentami UMCS. Obecnie istnieją już Zakłady Logopedii w Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Pedagogicznej w Krakowie i w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Profesor Leon Kaczmarek był także twórcą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, założycielem i długoletnim redaktorem czasopisma "Logopedia", które to pismo osiągnęło wysoki poziom merytoryczny i międzynarodową renomę.

W 1990 r. kierownikiem Zakładu, po odejściu prof. Kaczmarka na emeryturę, został profesor Stanisław Grabias. Zakład zmienił nazwę (na Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego), poszerzył zakres badań i zmienił nieco formę kształcenia studentów. Zakład jako pierwszy w Polsce rozpoczął kształcenie logopedów i prowadzi je w różnych formach już od ponad 30 lat. Najnowszym osiągnięciem pracowników Zakładu jest zgoda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie w UMCS studiów w zakresie "logopedii z audiofonologią" jako kierunku unikatowego. Studia te Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS będzie prowadził od roku akademickiego 2007/2008 wespół z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, kierowanym przez prof. dra hab. Henryka Skarżyńskiego.

Przy Zakładzie działa Naukowe Koło Logopedów i Audiofonologów. Członkowie koła uczestniczą w terapii osób z zaburzeniami mowy na zajęciach prowadzonych przez pracowników Zakładu. Organizują sympozja naukowe oraz warsztaty logopedyczne. Istniejąca przy Zakładzie Uniwersytecka Pracownia Logopedyczna otacza opieką ponad 100 osób. Osoby te uczestniczą w terapii organizowanej przez pracowników Zakładu. Proces terapii hospitowany jest przez studentów studiów dziennych i studiów podyplomowych.

Z inicjatywy Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego w roku 1999 założono Polski Związek Logopedów. 

W Zakładzie mieści się aktualnie siedziba Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (Przewodniczącym w obecnej kadencji jest prof. dr hab. Stanisław Grabias, a Sekretarzem dr hab. Jolanta Panasiuk - także pracownik Zakładu) oraz Redakcja wydawanego przez PTL czasopisma "Logopedia".

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2